Dekada bezpośredniej reklamy leków na receptę czesc 4

Pozostałe 4 z 10 najważniejszych kategorii narkotyków nie kładło zbyt dużego nacisku na konsumentów w swoich strategiach promocyjnych. Żaden z antagonistów angiotensyny II nie stosował reklamy bezpośredniej do konsumenta w 2005 r. Wśród producentów blokerów kanału wapniowego zakupiono jedynie reklamy niezwiązane z produktem lub świadomość choroby . W 2005 r. Producenci wykorzystali reklamę bezpośrednio do konsumenta tylko dla jednego z inhibitorów cyklooksygenazy-2 (z których jedynym pozostałym produktem był celekoksyb) i jednego z inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę. Ponieważ dane dotyczące wartości detalicznej bezpłatnych próbek, które są wydawane dla tych klas leków, nie były dostępne, ogólne wskaźniki promocji do sprzedaży prawdopodobnie zapewniają ostrożne oszacowanie. Poziom i harmonogram wydatków
Tabela 3. Tabela 3. Top 20 produktów farmaceutycznych pod względem wydatków na reklamę bezpośrednią w 2005 r. Wydatki na reklamę bezpośrednią skierowaną do konsumentów nadal koncentrowały się na stosunkowo niewielkiej liczbie marek. 20 leków o największym wydatku stanowiło 54,4% łącznych wydatków przemysłu na reklamę w 2005 r. (Tabela 3). Leki reklamowane konsumentom to głównie nowe leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych. Dziesięć z 20 najważniejszych leków, które zostały uszeregowane według wydatków na reklamę, zostały wprowadzone w 2000 r. Lub później. Warto zauważyć, że prawie wszystkie (17 z 20) kampanii reklamowych na najbardziej reklamowane leki rozpoczęły się w rok po zatwierdzeniu leku przez FDA.
Egzekwowanie przepisów przez FDA
Rysunek 1. Rycina 1. Tendencje w egzekwowaniu przepisów FDA w zakresie reklamy bezpośredniej konsumenckiej, 1997-2006. Dane pochodzą z listów regulacyjnych opublikowanych na stronie internetowej Wydziału Reklamy Drug Marketingu i Komunikacji FDA (www.fda.gov/cder/ddmac/lawsregs.htm).
Liczba listów wysłanych przez FDA do producentów farmaceutyków informujących ich o naruszeniu przepisów dotyczących reklamy leków na receptę spadła ze 142 w 1997 r. Do zaledwie 21 w 2006 r. (Ryc. 1). W tym samym okresie odsetek listów regulacyjnych związanych z promocją, powołujących się na problemy związane z reklamami bezpośrednio do konsumentów (w przeciwieństwie do materiałów promocyjnych skierowanych do pracowników służby zdrowia) wzrósł z 15,5% wszystkich listów w 1997 r. Do 33,3% w 2006 r. W latach 2003-2004 prawie połowa listów regulacyjnych związanych z promocją skupiała się na reklamach bezpośrednich do konsumentów. W latach 1997-2006 prawie 84% listów regulacyjnych dotyczących reklamy bezpośredniej konsumenta podawało reklamy minimalizujące ryzyko (np. Minimalizując lub pomijając informacje o skutkach ubocznych), wyolbrzymiając skuteczność (np. Przedstawiając wskazanie zbyt szeroko lub przedstawiając nieuzasadnione twierdzenia; wyższości nad innymi lekami) lub obu.
Na przykład FDA odkrył, że reklama telewizyjna emitowana przez Eli Lilly dla Strattera (atomoksetyna) była nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd, ponieważ w nieodpowiedni sposób informowała o wskazaniu leku (zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej) za pomocą konkurencyjnych wizualizacji, grafiki i muzyki prezentowanych jednocześnie . Podobnie, poważne zagrożenia dla ryzyka zostały zminimalizowane dla Strattera, powiedział FDA, przez rozpraszające efekty wizualne i graficzne (np. Błędny ruch kamery, szybkie zmiany sceny i wizualne zmiany w punkcie widzenia)
[podobne: gemini limanowa, gemini łask, szew kapciuchowy ]