Genetyczny czynnik ryzyka dla okresowych ruchów kończyn w czasie snu cd

PAM-RL zapewnia dokładną ocenę częstotliwości pochodzących z polisomnografii (współczynnik korelacji Pearsona, 0,87, P <0,001), 29 rozróżnia okresowe ruchy kończyn od normalnej aktywności motorycznej w nocy, 30 i jest wrażliwy na efekty leczenia u osób z RLS.7, 31 PAM-RL nie może rozróżniać pomiędzy okresowymi ruchami kończyn, które występują podczas obudzonych pacjentów, a tymi, które występują podczas snu, ale może rozróżniać ruchy, które występują, gdy obiekt leży w pozycji leżącej, oraz te, które występują, gdy pacjent jest w pozycji pionowej. Zatem osoby, które miały więcej niż pięć ruchów na godzinę przez co najmniej jedną noc podczas leżenia podczas głównego okresu odpoczynku (włączając w to sen) zostały sklasyfikowane jako mające okresowe ruchy kończyn podczas snu (ryc. 2 Dodatkowego dodatku). Kwantyfikacja częstotliwości ruchu została przeprowadzona przy użyciu algorytmu oprogramowania, który towarzyszył PAM-RL wersja 7.5.7032 (patrz sekcja Demografia dodatku dodatkowego). Schemat przedstawiający nakładanie się grupy z RLS i grupą z okresowymi ruchami kończyn podczas snu jest pokazany na Fig. 3 Dodatku Aneks. Stwierdzenie RLS w próbie Stanów Zjednoczonych opierało się na ocenie klinicznej specjalisty RLS. Wszystkich 188 pacjentów z genotypem miało okresowe ruchy kończyn we śnie, zgodnie z ambulatoryjną oceną za pomocą PAM-RL lub pomiarów polisomnograficznych.
Poziomy żelaza w surowicy
Stężenie rozpuszczalnego receptora transferyny i ferrytyny w surowicy oznaczano u 362 mężczyzn i 603 kobiet (osób z RLS lub ich krewnych) przy użyciu klinicznego analizatora chemicznego i zestawu odczynników ferrytynowych (Hitachi 912 Chemical Analyzer i zestaw Tina-quant, Roche Diagnostics ). Pomiary te wykorzystano do uzyskania wskaźnika ferrytyny (stosunek rozpuszczalnego receptora transferyny do log10 ferrytyny), który jest odwrotnie proporcjonalny do magazynów żelaza całkowitego w ciele.
Analiza Stowarzyszenia
W fazie odkrywania próbki genotypowano za pomocą systemów genotypowania i oprogramowania (Human Hap300 i Human Hap300-duo + Bead Arrays, Illumina) .34 W sumie 311 388 markerów pojedynczego nukleotydu polimorfizmu (SNP), rozmieszczonych w ludzkim genomie , były wspólne dla obu platform. Do analizy asocjacyjnej użyto 306 637 markerów SNP; pozostałe 4451 zostały uznane za bezużyteczne z powodu niskiej wydajności, odchyleń od oczekiwań Hardy ego-Weinberga lub rozbieżności w częstotliwościach genotypów między tymi dwiema tablicami. W sumie 306 pacjentów i 15 664 pacjentów z grupy kontrolnej z Islandii zostało przetestowanych pod kątem skojarzenia z 306,937 markerem SNP. Progowy poziom istotności dla genomu po korekcie Bonferroniego dla liczby badanych SNP ustalono na 2 x 10-7 (około 0,05 z 306,937). Próbki o wydajności poniżej 98% zostały wyłączone z analizy.
W kolejnych badaniach replikacji SNP rs3923809 genotypowano u dodatkowych 123 pacjentów i 1233 osób w grupie kontrolnej w Islandii oraz w 188 przypadkach i 662 kontrole w Stanach Zjednoczonych.
Analiza statystyczna
Do analiz asocjacyjnych wykorzystaliśmy opisaną wcześniej procedurę prawdopodobieństwa35 (patrz Dodatek Uzupełniający). Ocena istotności statystycznej uwzględniała powiązanie podmiotów poprzez zastosowanie współczynnika korygującego do rozkładu statystyki testu chi-kwadrat
[więcej w: gemini łask, indrol, aminotransferaza asparaginianowa ]