Nowatorski docelowy modulator komórek T, Efalizumab, do łuszczycy plackowatej ad 6

Poprawa w grupach efalizumab znacząco różniła się od grupy przyjmującej placebo w tygodniu 4. (P <0,001 dla obu porównań) (Ryc. 3). Zdjęcia ilustrujące poprawę pokazano na rysunku 4. Faza przedłużonego leczenia
Spośród 121 pacjentów leczonych efalizumabem, u których w 12. tygodniu stwierdzono poprawę co najmniej 75 procent w zakresie wskaźnika nasilenia i nasilenia łuszczycy w 12. tygodniu, 119 poddano ponownemu zabiegowi kontynuacji leczenia efalizumabem 2 mg na kilogram tygodniowo lub co drugi tydzień lub do zaprzestania aktywnego leczenia (podawanie placebo). Poprawa o 75 procent lub więcej w zakresie wskaźnika nasilenia i nasilenia łuszczycy utrzymywała się u istotnie większego odsetka pacjentów leczonych efalizumabem w trakcie tej fazy niż u pacjentów otrzymujących placebo (p <0,001 dla porównania pomiędzy poszczególnymi grupami pacjentów). grupy efalizumabu i grupa placebo). Dlatego korzystne było kontynuowanie leczenia efalizumabem co tydzień lub co drugi tydzień (Tabela 1).
Spośród badanych w grupach efalizumabu, u których w 12 tygodniu wystąpiła poprawa od 50 do 74 procent w zakresie wskaźnika nasilenia i nasilenia łuszczycy w 12. tygodniu, 138 poddano ponownemu zabiegowi kontynuacji leczenia efalizumabem 2 mg na kilogram tygodniowo lub co drugi tydzień lub do placebo. Poprawę o 75 procent lub więcej w zakresie wskaźnika nasilenia i nasilenia łuszczycy uzyskano w znacznie większym odsetku pacjentów leczonych efalizumabem niż w grupie placebo. Dlatego też kontynuowanie terapii efalizumabem co tydzień lub co drugi tydzień również było korzystne u tych osób (Tabela 1).
Spośród 182 osób, które otrzymywały efalizumab i miały poprawę o mniej niż 50 procent w zakresie wskaźnika nasilenia i nasilenia łuszczycy w 12 tygodniu, 177 zostało poddanych ponownemu zabiegowi kontynuacji leczenia efalizumabem 4 mg na kilogram na tydzień lub placebo. Poprawę o 75 procent lub więcej w zakresie wskaźnika nasilenia i nasilenia łuszczycy uzyskano w 24. tygodniu u znacznie większej liczby pacjentów leczonych efalizumabem niż u pacjentów otrzymujących placebo (p = 0,02) (tabela 1). Dlatego istnieją dowody sugerujące, że zwiększenie dawki było korzystne u pacjentów, którzy mieli ograniczoną odpowiedź na początkową dawkę.
Faza kontynuacji
W 36 tygodniu, 12 tygodni po przerwaniu leczenia, u około jednej trzeciej pacjentów, którzy otrzymywali ciągłą terapię efalizumabem przez 24 tygodnie, utrzymywano 50% lub więcej poprawy, jaką uzyskano podczas leczenia. Spośród pozostałych osób średni wskaźnik powierzchni i nasilenia łuszczycy stopniowo zmniejszał się w kierunku wartości linii podstawowej. Czas do wystąpienia nawrotu (utrata co najmniej 50 procent poprawy wskaźnika łuszczycowego obszaru i nasilenia, który został osiągnięty między linią podstawową a 24 tygodniem) wśród pacjentów, którzy uzyskali poprawę o co najmniej 50 procent w 24 tygodniu około 84 dni.
Bezpieczeństwo
Tabela 2
[więcej w: siesta łomianki, kaspol, gemini wołów ]