Grzybice

Grzybice są schorzeniem, które dotyka różne partie ciała. Jedną z najczęściej dotykających grzybic jest niewątpliwie grzybica stóp, z którą boryka się coraz więcej osób. Ten rodzaj grzybicy pojawia się najczęściej u osób mających osłabiony układ immunologiczny. Do infekcji dochodzi wskutek dermatofitów czyli typowych grzybów skórnych ale często również przez drożdże, przede wszystkim odmiany Candida.

Najczęściej spotykaną infekcją grzybiczą jest również kondydioza, która dotyka pochwę. Występuje również w ustach oraz wilgotnych fałdach skóry. Continue reading “Grzybice”

Opinia na temat medycyny

Często spotykamy się z opinią, w jakiej dowiadujemy się, że kiedyś takich chorób, jaki dziś nie było. Jednakże osoby wypowiadające te słowa nie do końca są świadomi tego, o czym mówią. Ponieważ jak doskonale wiadomo kiedyś medycyna, nie była na tyle rozbudowanym obszarem. Skupiała się tylko na widocznych objawach, na odczuwalnym bólu, jak również i prowizorycznych urządzeniach lekarskich, które wraz z biegiem lat, przyjmowały inne, co raz to bardziej dopracowane oblicza. Sytuacja tej nieustannej ewolucji, dziś dzień oferuje nam niezliczone ilości zapobiegania, jak również i leczenia naszych chorób. Continue reading “Opinia na temat medycyny”

Choroba nie wybiera

Najbardziej dotkliwym tematem jest dla nas choroba małych dzieci, które dopiero, co niewinnie stąpają po świecie, a co za tym idzie muszą borykać się z tyloma przeciwnościami losu. Dla rodziców sytuacja, w jakich choruje ich pociecha, jest najtrudniejszą, z jaką tylko mogli się zmagać. Ponieważ jak doskonale wiadomo, dziecko w zależności od wieku, w jakim się znajduje, nie zawsze jest w stanie powiedzieć nam, co mu dolega. Dlatego też rodzic przyjmuje na siebie ogromna odpowiedzialność, ponieważ musi umieć interpretować każdy z odruchów swoich pociech. Czasem jednak nie są ona na tyle wyraźne, by odpowiednio wcześnie je spostrzec. Continue reading “Choroba nie wybiera”

Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 7

Gly537 zajmuje pozycję unikalną dla izoformy HIF-2.; mutacja oddziela wysoce zakonserwowane sekwencje aminokwasowe, które przynajmniej w przypadku interakcji HIF-1.-VHL powodują krytyczne kontakty.4 Nasze badanie, w połączeniu z wcześniejszymi badaniami, identyfikuje szlak PHD2-HIF-2.-VHL jako rdzeń mechanizmu molekularnego, który reguluje produkcję erytropoetyny u ludzi. Intrygujące, częściowe w przeciwieństwie do całkowitej utraty lub uzyskania funkcji na każdym etapie ścieżki jest wystarczające do wywołania fenotypu erytrocytozy. Erytrocytoza może być spowodowana przez prawie haploinosefektywność w odniesieniu do PHD27,8 lub dwóch kopii hipomorficznego allelu kodującego VHL.9,10 W rodzinie, którą badaliśmy, jest to spowodowane jedną kopią hipermorficznego allelu kodującego HIF-2.. Łącznie odkrycia te sugerują, że każde z tych trzech białek przyczynia się krytycznie do utrzymania erytropoetyny na odpowiednich poziomach.
U myszy specyficzna dla wątroby mutacja Hif2A powodująca utratę funkcji i utrata funkcji VHL powodują erytrocytozę i naczyniaki krwionośne w wątrobie, 15,25 co zwiększa prawdopodobieństwo, że pacjenci, których badaliśmy, mogą mieć cechy zespołu von Hippel-Lindau. Continue reading “Mutacja wzmocnienia funkcji w genie HIF2A w rodzinnej erytrocytozie ad 7”

Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego

Angiomyolipomas u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego lub sporadyczną limfangioleiomiomatozą są związane z mutacjami w genach stwardnienia guzowatego powodującymi konstytutywną aktywację ssaczego celu rapamycyny (mTOR). Lek syrolimus hamuje sygnalizację mTOR. Metody
Przeprowadziliśmy 24-miesięczną, nierandomizowaną, otwartą próbę, aby ustalić, czy sirolimus zmniejsza objętość naczyniakotłuszczaka u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego lub sporadyczną limfangioleiomiomatozą. Sirolimus podawano tylko przez pierwsze 12 miesięcy. Wykonano seryjne obrazowanie rezonansu magnetycznego naczyniakomięśniaka i zmian w mózgu, tomografię komputerową torbieli płucnych i testy czynnościowe płuc. Continue reading “Sirolimus dla Angiomyolipoma w kompleksie stwardnienia guzowatego lub chłoniaka limfatycznego”

Terapia hydrokortyzonem dla pacjentów z wstrząsem septycznym

Hydrokortyzon jest szeroko stosowany u pacjentów z wstrząsem septycznym, mimo że korzyści w zakresie przeżycia odnotowano tylko u pacjentów, którzy pozostawali hipotensyjni po resuscytacji płynów i wazopresorów i których poziom kortyzolu w osoczu nie wzrósł odpowiednio po podaniu kortykotropiny. Metody
W tym wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu, przydzielono 251 pacjentów, którzy otrzymywali 50 mg dożylnego hydrokortyzonu i 248 pacjentów, którzy otrzymywali placebo co 6 godzin przez 5 dni; dawka była następnie zbieżna podczas 6-dniowego okresu. Po 28 dniach pierwotnym rezultatem była śmierć pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na test kortykotropowy.
Wyniki
Spośród 499 pacjentów w badaniu 233 (46,7%) nie miało odpowiedzi na kortykotropinę (125 w grupie hydrokortyzonowej i 108 w grupie placebo). Po 28 dniach nie zaobserwowano istotnej różnicy w śmiertelności między pacjentami w dwóch badanych grupach, którzy nie mieli odpowiedzi na kortykotropinę (39,2% w grupie hydrokortyzonowej i 36,1% w grupie placebo, P = 0,69) lub pomiędzy tymi, którzy mieli odpowiedź na kortykotropinę (28,8% w grupie hydrokortyzonowej i 28,7% w grupie placebo, P = 1,00). Continue reading “Terapia hydrokortyzonem dla pacjentów z wstrząsem septycznym”

Terapia hydrokortyzonem dla pacjentów z wstrząsem septycznym ad 8

Stosowano zwężanie ze względu na wzrost mediatorów prozapalnych i pogorszenie hemodynamiczne po nagłym zatrzymaniu kortykosteroidów.17 Nasze badanie wykazało zwiększoną częstość występowania nadkażenia, w tym nowych epizodów sepsy lub wstrząsu septycznego, w grupie hydrokortyzonowej. Wcześniejsze badania z użyciem kortykosteroidów w dużych dawkach wykazały podobne wyniki11, podczas gdy badanie przeprowadzone przez sieć ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) Network32 z zastosowaniem wyższych dawek kortykosteroidów i metaanalizami badań, w których stosowano niskie dawki 21, 22, nie zgłaszały większych powikłania infekcyjne. Badania z udziałem pacjentów krytycznie chorych donoszą o związku między terapią kortykosteroidami a występowaniem osłabienia nerwowo-mięśniowego. 32,33 Nie obserwowaliśmy tego w naszym badaniu, chociaż nie przeprowadzono badań elektrofizjologicznych. Jednak czas trwania wentylacji mechanicznej był podobny w dwóch badanych grupach. Continue reading “Terapia hydrokortyzonem dla pacjentów z wstrząsem septycznym ad 8”

kamil składowski twitter - Artykuly w temacie