Sonikacja usuniętych protez biodrowych i kolanowych w celu rozpoznania infekcji cd

W trakcie operacji zebrano tkanki o najbardziej oczywistych zmianach zapalnych w badaniach mikrobiologicznych i histopatologicznych. Komponenty protetyczne (w tym polietylen i polimetakrylan metylu, jeśli są obecne) zostały umieszczone w 1-litrowych, jednostronnych, z szerokim otworem ustnikowych słoikach polipropylenowych (Nalgene), które autoklawowano w temperaturze 132 ° C i pod ciśnieniem 27 psi przez 15 minut. Próbki zostały przetworzone przez laboratorium mikrobiologiczne w ciągu 6 godzin. Konwencjonalne metody mikrobiologiczne
Tabela 1. Tabela 1. Porównanie testów mikrobiologicznych do diagnozowania zakażenia protetyczno-stawowego. Substancję maziową zaszczepiono w porcjach po 0,1 ml na agarze z krwotokiem z krwią, agarze z czekoladą i beztlenowym agarem z krwią i bulionem z tioglikolanem (BD Diagnostic Systems). Pozostałe objętości mazi stawowej powyżej 0,5 ml inokulowano do butelki BACTEC Peds Plus / F i inkubowano w aparacie BACTEC 9240 (BD Diagnostic Systems) przez 5 dni.11 Próbki tkanek homogenizowano w 3 ml bulionu do infuzji mózgu i serca przez minutę, a homogenat zaszczepiono porcjami 0,5 ml, jak opisano dla płynu maziowego. Aerobowe i beztlenowe płytki agarowe z krwi owczej (BD Diagnostic Systems) inkubowano w temperaturze 35 do 37 ° C w 5 do 7% dwutlenku węgla tlenowo i beztlenowo, odpowiednio przez 5 dni i 7 dni. Pochmurny bulion tioglikolanowy był subhodowany. Optymalną czułość i swoistość hodowli uzyskano, gdy dwie lub więcej próbek tkanek uznano za pozytywne dla tego samego organizmu (Tabela 1).
Sonikacja usuniętych protez
Czterysta mililitrów roztworu Ringera dodano do każdego pojemnika. Pojemnik worteksowano przez 30 sekund przy użyciu Vortex-Genie (Scientific Industries), a następnie poddawano sonikacji (częstotliwość, 40 . 2 kHz i gęstość mocy, 0,22 . 0,04 W / cm2, jak określono za pomocą skalibrowanego hydrofonu [ typ 8103, Brüel i Kj.r]), w kąpieli ultradźwiękowej Aquasonic Model 750T (VWR Scientific Products) przez 5 minut, a następnie dodatkowo worteksowanie przez 30 sekund (patrz ryc. Dodatku Aneks, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu) na stronie www.nejm.org). Wykazano, że zastosowana metoda sonikacji zachowuje żywotność drobnoustrojów.12 Otrzymany płyn sonifikacyjny wysiano w 0,5-ml porcjach na płytki agarowe z tlenową i beztlenową krwią z owiec i inkubowano jak opisano dla hodowli tkankowych. Mikroorganizmy zostały wyliczone i sklasyfikowane rutynowymi technikami mikrobiologicznymi. Łącznie 200 ml płynu sonikacyjnego odwirowano przy 2600 rpm przez 15 minut, a osad był barwy Grama. Optymalną czułość i swoistość hodowli osiągnięto, gdy na każdej z płytek znajdowało się co najmniej pięć jednostek tworzących kolonie tego samego organizmu (Tabela 1).
Analiza statystyczna
Wyjściową charakterystykę grupy z aseptyczną niewydolnością i grupą z infekcją stawowo-stawową porównano, odpowiednio, za pomocą sumy rang Wilcoxona lub testu chi-kwadrat. Czułość i specyficzność różnych metod hodowli porównano za pomocą testu proporcjonalnego w parach McNemara. Wartość AP mniejsza niż 0,05 (dla testu dwustronnego) została uznana za wskazującą istotność statystyczną. Czułość, swoistość, dodatnia wartość predykcyjna i ujemna wartość prognostyczna mikrobiologicznych wartości granicznych zostały obliczone przy pomocy tablic kontyngencji dwa po drugim .
[przypisy: baspol, gemini wołów, eticod ]